ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี
วันที่ 24 กันยายน 2023 4:28 PM
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา)
หน้าหลัก » นานาสาระ » ปรัชญาความรู้ การอยู่ร่วมกันในความขัดแย้งทางศาสนาและ ปรัชญาความรู้

ปรัชญาความรู้ การอยู่ร่วมกันในความขัดแย้งทางศาสนาและ ปรัชญาความรู้

อัพเดทวันที่ 16 พฤศจิกายน 2022 เข้าดู ครั้ง

ปรัชญาความรู้ เมื่อพิจารณาถึงความเป็นเอกภาพของโลกและมนุษย์ มีความเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องกับความเขลา ความไม่เข้าใจ ความลึกลับ ในคำเดียวกับบางสิ่งที่ไม่สามารถเข้าใจอย่างมีเหตุผล ไม่พอดีกับกรอบของทฤษฎี แนวคิดและหมวดหมู่ที่มีอยู่ ในกรณีเหล่านี้ กิจกรรมเชิงทฤษฎีจะเข้มข้นเป็นพิเศษ ซึ่งสัมพันธ์กับสภาวะที่มีสมาธิลึก และทำได้ในโรงเรียนและแนวทางปรัชญาบางแห่ง ด้วยความช่วยเหลือของการตั้งค่ากิจกรรมพิเศษ การทำสมาธิ

รูปแบบการคิดที่คล้ายคลึงกัน ปรากฏในโยคะพุทธ ความปีติยินดีเชิงปรัชญา โบราณ การทำอย่างชาญฉลาดดั้งเดิม การออกกำลังกายของนิกายเยซูอิต การเข้าใจของการดำรงอยู่ จิตวิเคราะห์สมัยใหม่ลึกลับอธิบายไม่ถูก สิ่งที่การวิจัยทางปรัชญาพบอย่างต่อเนื่อง แฝงมุมมองลึกลับ เวทมนตร์ลึกลับเป็นประสบการณ์บางอย่าง ความเข้าใจในรากฐานสูงสุดของโลกผ่านเอกภาพ โดยตรงกับสัมบูรณ์มีและยังคงมีหลักคำสอนและแนวคิดทางปรัชญา

ปรัชญาความรู้

รวมถึงเทววิทยามากมายที่ยืนยันการปฏิบัตินี้ ทั้งหมดข้างต้นทำให้เกิดปรากฏการณ์ของศรัทธาทางปรัชญา กล่าวคือสภาวะทางจิตบางอย่างของบุคคล ที่ยอมรับบางสิ่งที่ไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างสมเหตุสมผล สำหรับสิ่งที่มีอยู่จริงศรัทธาเชิงปรัชญาไม่ได้ทำหน้าที่มากเท่ากับความรู้ แต่เป็นความมั่นใจสิ่งจูงใจในกิจกรรม และในรูปแบบคล้ายกับความเชื่อทางศาสนา ลัทธิความเชื่อเป็นความเชื่อทางปรัชญาประเภทหนึ่ง การทำให้ระบบปรัชญาหนึ่งหรืออีกระบบหนึ่งสมบูรณ์

แง่มุมใดๆของมันกลายเป็นจริงเท่านั้น จริงแท้แน่นอน สุดท้ายวิธีการดังกล่าวบิดเบือนกระบวนการทางประวัติศาสตร์ และปรัชญาที่แท้จริงก่อให้เกิด หลักคำสอนประเภทหนึ่งทำให้ ไม่สามารถสะท้อนความเป็นจริงในทางทฤษฎีได้ มีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งระหว่างศาสนาและปรัชญา ซึ่งพิจารณาจากลักษณะเฉพาะ ของรูปแบบการคิดเชิงตรรกะและความรู้สึก ความซับซ้อน ความคลุมเครือของกระบวนการรับรู้นั้นผลิตซ้ำอย่างต่อเนื่อง

แน่นอนว่าสิ่งนี้จะมาพร้อมกับประวัติศาสตร์ของมนุษย์เสมอ ความเชื่อในพลังเหนือธรรมชาติ เช่น ศาสนาเป็นองค์ประกอบสำคัญของวัฒนธรรมใดๆ นี่ไม่ได้ยกเว้นความเป็นไปได้ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง อาจมีความรู้สึกตรงกันข้ามกับศรัทธา แต่นี่เป็นคำถามที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง การอยู่ร่วมกันที่ขัดแย้งกันของศาสนา และปรัชญาเป็นเวลาหลายพันปีไม่สามารถซ่อนสิ่งที่แยกพวกเขาออกจากกันในสาระสำคัญ สิ่งแรกที่เกิดขึ้นจากศรัทธา

ความรู้สึกทางสังคมและจิตวิทยาที่ซับซ้อน พื้นฐานของเหตุผล แนวคิด ความรู้ทางทฤษฎี ปรัชญาความรู้ และวิทยาศาสตร์มีทฤษฎี ความรู้ วิธีการและเทคนิคการวิจัย ระบบแนวคิด หมวดหมู่และการพิสูจน์ ในแง่นี้เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประเภทหนึ่ง เป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทั้งวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และสังคมศาสตร์เท่าเทียมกัน ความแตกต่างระหว่างความรู้ทางปรัชญา และวิทยาศาสตร์ถูกกำหนดโดยทัศนคติเชิงแนวคิดต่อความเป็นจริง

พวกเขามองโลกด้วยความช่วยเหลือ ของระบบพิกัดที่แตกต่างกัน คำสอนทางปรัชญามีลักษณะโดยการพิจารณาโลก อย่างเป็นเอกภาพอย่างใกล้ชิดกับบุคคล ความต้องการ ความสนใจ อุดมคติและโอกาสของเขา ในทางกลับกัน วิทยาศาสตร์อาศัยสิ่งที่เป็นนามธรรมทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ซึ่งในการระบุวัตถุประสงค์ เนื้อหาที่จำเป็นทุกสิ่งที่เป็นส่วนตัว อัตวิสัยและมนุษย์จะถูกกำจัดออกไป ภาพธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์ของโลก ในแง่นี้มักมีวัตถุประสงค์เสมอ

ในขณะที่แนวคิดทางปรัชญาของโลกโดยรวม รวมถึงเนื้อหาที่มีวัตถุประสงค์ซึ่งได้รับผ่านความสามารถ ในการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ของการสำรวจโลกของมนุษย์ พื้นที่อยู่อาศัย ฉายภาพการรับรู้เชิงรุก ปรัชญาตรงกันข้าม กับวิทยาศาสตร์พิเศษ ไม่เพียงแต่ไม่แยกตัวเองออกจากมนุษย์เท่านั้น แต่คำถามเกี่ยวกับสาระสำคัญของมนุษย์ที่แท้จริง เป็นหนึ่งในศูนย์กลางพื้นฐานของความคิดทางปรัชญา งานความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่ในวิทยาศาสตร์ไม่ใช่จุดจบในตัวมันเอง

สำหรับปรัชญาแต่ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการดำเนินโครงการพื้นฐาน ความรู้และการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งการดำรงอยู่ เป็นสิ่งที่ควรเป็นไปตามความต้องการ และความต้องการของสากล บุคคลตามหลักสากลแห่งความจริง ความดีและความงาม ด้วยเหตุนี้ปรัชญาจึงไม่ลดทอนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ปัญหามากมายของปรัชญานี้ไม่สามารถเข้าถึงได้ ด้วยวิธีการวิจัยเชิงทดลอง และการทดลองทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เช่น ปัญหาด้านศีลธรรม ความหมายของชีวิต

ขอบเขตฝ่ายวิญญาณและอื่นๆ โลกแห่งปรัชญาเป็นโลกพิเศษที่มีเกณฑ์เป็นของตัวเอง ระดับ ความแม่นยำของตัวเองและมาตราส่วนของการวัดของตัวเอง แนวคิดและประเภทของทฤษฎีปรัชญา ไม่ได้ถูกอนุมานโดยวิธีนิรนัยเท่านั้น และไม่ได้เป็นผลจากการวางแนวทั่วไปของการทดลองด้วย ความสัมพันธ์ของเนื้อหาเชิงทฤษฎีของปรัชญา คือผลรวมของความสัมพันธ์ระหว่างหัวเรื่องกับวัตถุของระบบมนุษย์โลก แยกตามหลักการของความเป็นสากล

ความจริงเชิงปรัชญาแตกต่าง จากความจริงทางวิทยาศาสตร์ตรงที่มันเป็น 2 ขั้วและประกอบด้วยความรู้วัตถุประสงค์ที่เป็นเอกภาพ เกี่ยวกับโลกเช่นเดียวกับมนุษย์ ความชอบส่วนตัว การประเมินค่าความจริงของความรู้นั้นเกี่ยวข้องกับความหมายเชิงคุณค่า การปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์และการทดลอง ที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงของประสบการณ์ ไม่สามารถใช้เป็นเกณฑ์สำหรับความรู้ทางปรัชญาอย่างดีที่สุด ที่นี่เราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการแสดงจุดยืนทางปรัชญา

วิธีเชิงเปรียบเทียบในการนำเสนอปัญหา เพื่อจุดประสงค์ในการทำให้เป็นที่นิยม และไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น หลักเกณฑ์ของปรัชญา คือแนวทางปฏิบัติทางประวัติศาสตร์โลกในผลลัพธ์ และความหมายโดยทั่วไป กล่าวคือโลกโดยรวมเป็นไปตามบรรทัดฐานสากล ของการดำรงอยู่ของมนุษย์ วิธีการนำเสนอปัญหาในเชิงอุปมาอุปไมย เพื่อให้ติดตลาดและไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น หลักเกณฑ์ของปรัชญาคือแนวทางปฏิบัติทางประวัติศาสตร์โลก ในผลลัพธ์

ความหมายโดยทั่วไป กล่าวคือโลกโดยรวมเป็นไปตามบรรทัดฐานสากล ของการดำรงอยู่ของมนุษย์ วิธีการนำเสนอปัญหาในเชิงอุปมาอุปไมย เพื่อให้ติดตลาดและไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น หลักเกณฑ์ของปรัชญาคือแนวทางปฏิบัติทางประวัติศาสตร์โลก ในผลลัพธ์และความหมายโดยทั่วไป กล่าวคือโลกโดยรวมเป็นไปตามบรรทัดฐานสากล ของการดำรงอยู่ของมนุษย์ ดังนั้น ปรัชญาจึงไม่ใช่ทั้งศิลปะไม่ใช่ศาสนาหรือวิทยาศาสตร์

มันไม่สามารถถูกลดทอนให้อยู่ในจิตสำนึก ทางสังคมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้ มันสร้างมุมมองเฉพาะของมันเองเกี่ยวกับโลก โดยอาศัยประสบการณ์ทางปัญญาโดยรวมของมนุษยชาติ ปรัชญาเป็นระบบของแนวคิดสากล และหมวดหมู่ที่สะท้อนถึงแง่มุมที่สำคัญ ของการปฏิสัมพันธ์ของโลกและมนุษย์ในทางทฤษฎี หน้าที่ของปรัชญาในสังคม บทบาทของปรัชญาในสังคม แสดงออกผ่านการดำเนินการตามหน้าที่บางอย่าง ที่สำคัญที่สุดคือออนโทโลยี สังคม ญาณวิทยา แกนวิทยา วิธีการและโลกทัศน์

สาระน่ารู้ > แนวคิด การกระตุ้นให้ผู้คนเคลื่อนไปตามเส้นทางแห่งชีวิต

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ปรัชญาความรู้ การอยู่ร่วมกันในความขัดแย้งทางศาสนาและ ปรัชญาความรู้ "

Comments are closed.

นานาสาระ ล่าสุด