ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2022 10:47 AM
b-school01
logo-tetsabanwatsaiโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา)
หน้าหลัก » บุคลากร

บุคลากร

นายชาลี แก้วพริ้ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสนธยา แตงโม

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
(ฝ่ายปกครอง)

นางสาวศศิกานต์ เอื้อประเสริฐ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

บุคลากร

รายชื่อบุคลากรครู (แยกตามระดับชั้นเรียน)

ระดับชั้นปฐมวัย

ชั้นอนุบาล 1/1

นางทิพวัลย์   เรียงเพชร
ตำแหน่ง  ครูคศ.1

นางสาวเพ็ญลดา   จันทร์สมบุญ
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง

ชั้นอนุบาล 1/2

นางสุดฤดี   อินทมาตย์
ตำแหน่ง  ครูคศ.2

นางภาษิตา  พลายวิจารณ์
ตำแหน่ง  ครูคศ.3

ชั้นอนุบาล 2/1

นางอรัญญา  คลังนาค
ตำแหน่ง  ครูคศ.3

นางปุณยานุช มณีโชติ
ตำแหน่ง  ครูคศ.3

 

ชั้นอนุบาล 2/2

นางนาตยา   เที่ยงทัด
ตำแหน่ง  ครูคศ.3

นางสาวพัชรี   เชียงแรง
ตำแหน่ง  ครูคศ.2

นางสาวชนามา  ชิวสกุล
ตำแหน่ง  ครูคศ.3

ชั้นอนุบาล 3/1

นางนงนุช   เพียรพิพัฒนสุข
ตำแหน่ง  ครูคศ.3  (หัวหน้าสายชั้นอนุบาล)

นางสุธิดา   สุขแก้ว
ตำแหน่ง  ครูคศ.2

ชั้นอนุบาล 3/2

นางวนิดา   เจียนระลึก
ตำแหน่ง  ครูคศ.2

นางจิรวรรณ   ชื่นชม
ตำแหน่ง  ครูคศ.3

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวยุพิน   วัฒนพงศ์
ตำแหน่ง  ครูคศ.3

นางจิรัฐติกาล   เอี่ยมกลิ่น
ตำแหน่ง  ครูคศ.2

นางมธุรดา   เพชรประไพ
ตำแหน่ง  ครูคศ.3

นายมหาศาล   อเนกกาญจนานนท์
ตำแหน่ง  ครูคศ.1

นางสาวสุภัสสร  สุขใจ
ตำแหน่ง  ครูคศ.1

นางสาวโสธรา   คารเพ็ชร์ทา
ตำแหน่ง  ครูคศ.1

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวกุสุมา  นาคเส็ง
ตำแหน่ง  ครูคศ.1  (หัวหน้าสายชั้น)

นางสาวคณิสา  เต็งเจริญ
ตำแหน่ง  ครูคศ.2

นางรัตนาภรณ์  ซ่อนกลิ่น
ตำแหน่ง  ครูคศ.1

นางนวพรรษ  บุญสวัสดิ์
ตำแหน่ง  ครูคศ.2

นางสาวเอื้ออารี  ปานนิล
ตำแหน่ง  ครูคศ.3

นายนรินทร์  กัลปะ
แหน่ง  ครูคศ.1

นางวรรณา  เจียมใจ
ตำแหน่ง  ครูคศ.3

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวชัญญา  มณีวงศ์
ตำแหน่ง  ครูคศ.2  (หัวหน้าสายชั้น)

นางวันเพ็ญ  นายะสุนทรกุล
ตำแหน่ง  ครูคศ.3

นางสาวสุกัญญา  อบมาลี
ตำแหน่ง  ครูคศ.2

นางสาวทิพวัลย์  แก้วสุวรรณ์
ตำแหน่ง  ครูคศ.3

นางสาวสันธนา  บุญเอื้อ
ตำแหน่ง  ครูคศ.1

นางสาวยุวัลย์ดา  ธีรโพธิพันธ์
ตำแหน่ง  ครูคศ.1

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวภควรรณ  พะเวก
ตำแหน่ง  ครูคศ.3 (หัวหน้าสายชั้น)

นางรวิพร  เล่ากิมพงษ์สวัสดิ์
ตำแหน่ง  ครูคศ.3

นางโสภานิต  เบ็ญจวิไลกุล
ตำแหน่ง  ครูคศ.3

นางสาวศรินยาพร  วงษ์ขันธ์
ตำแหน่ง  ครูคศ.1

นางสาวนงลักษณ์  สาลีกงชัย
ตำแหน่ง  ครูคศ.1

นางสาววรัทยา  นามคุณ     
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสุถาพร  โพธิ์พัฒนชัย
ตำแหน่ง  ครูคศ.3 (หัวหน้าสายชั้น)

นางจินตนา  เงินสมบัติ
ตำแหน่ง  ครูคศ.3

นางสาวอารีย์  สุพาลี
ตำแหน่ง  ครูคศ.2

นายชัชพนต์  ปุณยปรีชาศิริ
ตำแหน่ง  ครูคศ.3

นางสาวชื่นสุดา  อัคคะรัสมิโย
ตำแหน่ง  ครูคศ.1

นายเมฆ  หอมทวนลม                            
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวจตุพร  ศักดิ์ใหญ่
ตำแหน่ง  ครูคศ.3 (หัวหน้าสายชั้น)

นางสาวคริสตอล  ประสานแสง
ตำแหน่ง  ครูคศ.3

นางสาวอภันตรี  อ่อนละมูล
ตำแหน่ง  ครูคศ.3

นางสาวนภสวรรณ  เหลาหลัก
ตำแหน่ง  ครูคศ.2

นายชลณธี  โสดสงค์
ตำแหน่ง  ครูคศ.2

นางสาวสุรัฏณาวดี  บุตตาศรี
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

นายทศพร  ทรงศรี
ตำแหน่ง  ครูคศ.2 (หัวหน้าสายชั้น)

นางสาวอวิกา  พรมสวัสดิ์
ตำแหน่ง  ครูคศ.2

นางสาวปัทมา  ปานสวัสดิ์
ตำแหน่ง  ครูคศ.1

นางสาวกัลยา  โพธิ์พัฒนชัย
ตำแหน่ง  ครูคศ.3

นางพรรทิวา  พยัควรรณ
ตำแหน่ง  ครูคศ.2

นางสาวอรวรรณ  สุขเกษม
ตำแหน่ง  ครูคศ.2

นางสาวพุทธิกา  พงษ์ทอง
ตำแหน่ง  ครูคศ.1

นางนัยนา  เจริญสุข
ตำแหน่ง  ครูคศ.3

นางลักขณา  สุทธางกูล
ตำแหน่ง  ครูคศ.2

นางเอมอร  แก้วเกล้า
ตำแหน่ง  ครูคศ.3

นางสาวชลิตา   ชัยวีรวัฒน์
ตำแหน่ง  ครูคศ.3

นายเจษฎา  มาชิด
ตำแหน่ง  ครูคศ.3

นายศักดิ์สิริ  เพ็งธรรม
ตำแหน่ง  ครูคศ.2

นางธีติมา  พิสิฐพิพัฒนา
ตำแหน่ง  ครูคศ.3

นางไอริณ   เชียงเวาะ
ตำแหน่ง  ครู คศ.1

นายนรรฐพล  พวงมาลา
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง

รายชื่อบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการสอน

  1. นางสาวศุภวรรณ อนุมอญ
  2. นางสาวสุภาพร  ธรรมศร
  3. นางสาวปริณดา ทองบาง
  4. นายอนุพงษ์ ศิริสมบูรณ์

รายชื่อนักการภารโรง

  1. นายสำรวย มีจั่นเพ็ชร
  2. นายอานพ ทุสงฆ์
  3. นายอภิชาติ ทองประหลาด

บุคลากร