ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี
วันที่ 9 ธันวาคม 2022 9:54 AM
b-school01
logo-tetsabanwatsaiโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา)

ขลุ่ยเพียงออ

อัพเดทวันที่ 20 สิงหาคม 2020 เข้าดู 123 ครั้ง

ขลุ่ยเพียงออ

ขลุ่ยเพียงออ

ขลุ่ยเพียงออ เป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเป่าชนิดไม่มีลิ้นทำจากไม้รวก ไม้เนื้อแข็ง และท่อพีวีซี ด้านหน้าเจาะรูเรียงกัน สำหรับปิดเปิดเพื่อเปลี่ยนเสียง โดยจะเป่าได้เฉพาะเพลงไทยเดิมเท่านั้นไม่สามารถเป่าเพลงสากลได้เนื่องจากตัวโน้ต ไม่ครบตามระบบเสียงของดนตรีสากล ขลุ่ยเพียงออแบบดั้งเดิมนั้นมีระดับเสียงทั้งหมด 7 ระดับเสียงได้แก่ โด เร มี ฟา ซอล ลา และที การศึกษาครั้งนี้ใช้ระยะเวลาถึง 16 ปี คิดค้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 และค้นพบระบบนิ้วสำเร็จในปี พ.ศ.2560 จากการศึกษาพบว่าขลุ่ยเพียงออนั้นมีระดับเสียงถึง 12 เสียง ได้แก่ โด โดชาร์ฟ เร เรชาร์ฟ มี ฟา ฟาชาร์ฟ ซอล ซอลชาร์ฟ ลา ลาชาร์ฟ และที

การวางนิ้วของโดชาร์ฟ ใช้แบบเดียวกับเรแฟล็ต การวางนิ้วของเรชาร์ฟใช้แบบเดียวกับมีแฟล็ต การวางนิ้วของฟาชาร์ฟ ใช้แบบเดียวกับซอลแฟล็ต การวางนิ้ว ของ ซอลชาร์ฟใช้แบบเดียวกับลาแฟล็ต และการวางนิ้วของลาชาร์ฟใช้แบบเดียวกับทีแฟล็ต แล้วนำมารวมกับการวางนิ้วแบบดั้งเดิมจะสามารถนำมาใช้เป่าบทเพลงพระราชนิพนธ์ ได้โดยที่ขลุ่ยเพียงออที่ใช้เป่านั้นไม่ได้ตกแต่งแก้ไข ขลุ่ยเพียงออมีราคาตามท้องตลาด อยู่ที่ประมาณ 50 บาท เป็นราคาที่พอเพียงพอประมาณ

จึงได้นำความรู้ที่ค้นพบจดลิขสิทธิ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาและได้รับอนุมัติผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ชื่อเรื่องที่นำเสนอจดลิขสิทธิ์คือ ขลุ่ยเพียงออในแนวคิดของเจษฎา มาชิด โน้ตที่ค้นพบ มีโน้ตจำนวน 5 คู่ ได้แก่ โดชาร์ฟกับเรแฟล็ต เรชาร์ฟกับมีแฟล็ต ฟาชาร์ฟกับซอลแฟล็ต ซอลชาร์ฟกับลาแฟล็ต และลาชาร์ฟกับทีแฟล็ต ซึ่งผู้เขียนมีปณิธานว่าขลุ่ยเพียงออจะต้องเป่าบทเพลงพระราชนิพนธ์ได้

แรงบันดาลใจ
ผมอยากให้ขลุ่ยเพียงออเป่าเพลงพระราชนิพนธ์ได้

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ขลุ่ยเพียงออ "

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด