ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี
วันที่ 24 กันยายน 2023 4:48 PM
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » การอ่านโน้ตเพลงไทย

การอ่านโน้ตเพลงไทย

อัพเดทวันที่ 20 สิงหาคม 2020 เข้าดู ครั้ง

การอ่านโน้ตเพลงไทย

การอ่านโน้ตเพลงไทย

 

การอ่านโน้ตเพลงไทย จะใช้วิธีการจดจำบทเพลงโดยการใช้ปากท่องทำนอง ซึ่งทำให้ นักดนตรีจดจำเพลงได้อย่างแม่นยำหากลืมเพลงจะไม่สามารถทบทวนเพลงได้ เพราะไม่มีสัญลักษณ์ใน การแทนเสียง จึงได้ยืมเสียงของโน้ตสากลมาใช้ และเขียนเป็นอักษรย่อ ดังนี้  

การอ่านโน้ตเพลงไทย 

ด ใช้แทนเสียง โด ร ใช้แทนเสียง เร ม ใช้แทนเสียง มี ฟ ใช้แทนเสียง ฟา
ซ ใช้แทนเสียง ซอล ล ใช้แทนเสียง ลา ท ใช้แทนเสียง ที

ในกรณีที่เป็นเสียงสูงให้ใส่จุดไว้บนตัวโน้ต เช่น ดํ หมายถึง โด สูง เป็นต้น

การอ่านโน้ตเพลงไทยก่อนฝึกอ่านโน้ตเพลงไทยจะต้องมีความรู้เรื่องจังหวะ และ ทำนอง ซึ่งทำนอง หมายถึง เสียงสูง กลาง ต่ำ นำมาเรียบเรียงกันจนทำให้เกิดเป็นทำนอง และจังหวะ หมายถึงความสม่ำเสมออย่างมีระบบ โดยในที่นี้ยกตัวอย่างด้วยการปรบมือซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 จังหวะคือจังหวะตก หมายถึง จังหวะที่ปรบมือทำให้เกิดเสียง และจังหวะยก หมายถึงจังหวะที่ไม่เกิดเสียงใด

การอ่านโน้ตเพลงไทย

ในหนึ่งบรรทัด มี 8 ห้อง ใน 1 ห้องบรรจุโน้ตได้ 4 ตัว

แบ่งออกได้เป็น 4 จังหวะ ตัวโน้ต 1 ตัว เท่ากับ 1 จังหวะย่อย

โดยกำหนดให้ จังหวะที่ 1 และจังหวะที่ 3 เป็นจังหวะยก ส่วนจังหวะที่ 2 และจังหวะที่ 4 เป็นจังหวะตก
เมื่อต้องการให้อัตราจังหวะของตัวโน้ตยืดออกไปเป็น 2 จังหวะ 3 จังหวะ 4 จังหวะ หรือมากกว่านั้น จะใช้ขีด ( – ) ต่อท้ายโน้ตตัวนั้น ขีดละ 1 จังหวะ

การอ่านโน้ตควรปรบมือไปด้วย เมื่อพบตัวโน้ตก็ให้ออกเสียงท่องโน้ต ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง การฝึกอ่านโน้ตเพลงไทย

– – – ด – – – ร – – – ม – – – ฟ
ห้องที่ 1 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องโด ห้องที่ 2 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องเร
ห้องที่ 3 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องมี ห้องที่ 4 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องฟา

– – – ซ – – – ล – – – ท – – – ดํ
ห้องที่ 1 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องซอล ห้องที่ 2 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องลา
ห้องที่ 3 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องที ห้องที่ 4 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องโด

– – – ดํ – – – ท – – – ล – – – ซ
ห้องที่ 1 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องโด ห้องที่ 2 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องที
ห้องที่ 3 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องลา ห้องที่ 4 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องซอล

– – – ฟ – – – ม – – – ร – – – ด
ห้องที่ 1 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องฟา ห้องที่ 2 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องมี
ห้องที่ 3 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องเร ห้องที่ 4 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องโด

– – – ด – ด – ด – – – ร – ร – ร
ห้องที่ 1 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องโด ห้องที่ 2 ปรบมือ ท่องโด ปรบมือ ท่องโด
ห้องที่ 3 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องเร ห้องที่ 4 ปรบมือ ท่องเร ปรบมือ ท่องเร

– – – ม – ม – ม – – – ฟ – ฟ – ฟ
ห้องที่ 1 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องมี ห้องที่ 2 ปรบมือ ท่องมี ปรบมือ ท่องมี
ห้องที่ 3 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องฟา ห้องที่ 4 ปรบมือ ท่องฟา ปรบมือ ท่องฟา

การอ่านโน้ตเพลงไทย 

– – – ซ – ซ – ซ – – – ล – ล – ล
ห้องที่ 1 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องซอล ห้องที่ 2 ปรบมือ ท่องซอล ปรบมือ ท่องซอล
ห้องที่ 3 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องลา ห้องที่ 4 ปรบมือ ท่องลา ปรบมือ ท่องลา

– – – ท – ท – ท – – – ดํ – ดํ – ดํ
ห้องที่ 1 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องที ห้องที่ 2 ปรบมือ ท่องที ปรบมือ ท่องที
ห้องที่ 3 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องโด ห้องที่ 4 ปรบมือ ท่องโด ปรบมือ ท่องโด

– – – ด ด ด – – – – – ร ร ร – –
ห้องที่ 1 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องโด ห้องที่ 2 ท่องโด ท่องโด ปรบมือ ปรบมือ
ห้องที่ 3 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องเร ห้องที่ 4 ท่องเร ท่องเร ปรบมือ ปรบมือ

– – – ม ม ม – – – – – ฟ ฟ ฟ – –
ห้องที่ 1 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องมี ห้องที่ 2 ท่องมี ท่องมี ปรบมือ ปรบมือ
ห้องที่ 3 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องฟา ห้องที่ 4 ท่องฟา ท่องฟา ปรบมือ ปรบมือ

– – – ซ ซ ซ – – – – – ล ล ล – –
ห้องที่ 1 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องซอล ห้องที่ 2 ท่องซอล ท่องซอล ปรบมือ ปรบมือ
ห้องที่ 3 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องลา ห้องที่ 4 ท่องลา ท่องลา ปรบมือ ปรบมือ

– – – ท ท ท – – – – – ดํ ดํ ดํ – –
ห้องที่ 1 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องที ห้องที่ 2 ท่องที ท่องที ปรบมือ ปรบมือ
ห้องที่ 3 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องโด ห้องที่ 4 ท่องโด ท่องโด ปรบมือ ปรบมือ

– – – ด – ด ด ด – – – ร – ร ร ร
ห้องที่ 1 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องโด ห้องที่ 2 ปรบมือ ท่องโด ท่องโด ท่องโด
ห้องที่ 3 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องเร ห้องที่ 4 ปรบมือ ท่องเร ท่องเร ท่องเร

– – – ม – ม ม ม – – – ฟ – ฟ ฟ ฟ
ห้องที่ 1 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องมี ห้องที่ 2 ปรบมือ ท่องมี ท่องมี ท่องมี
ห้องที่ 3 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องฟา ห้องที่ 4 ปรบมือ ท่องฟา ท่องฟา ท่องฟา

– – – ซ – ซ ซ ซ – – – ล – ล ล ล
ห้องที่ 1 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องซอล ห้องที่ 2 ปรบมือ ท่องซอล ท่องซอล ท่องซอล
ห้องที่ 3 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องลา ห้องที่ 4 ปรบมือ ท่องลา ท่องลา ท่องลา

การอ่านโน้ตเพลงไทย 

– – – ท – ท ท ท – – – ดํ – ดํ ดํ ดํ
ห้องที่ 1 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องที ห้องที่ 2 ปรบมือ ท่องที ท่องที ท่องที
ห้องที่ 3 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องโด ห้องที่ 4 ปรบมือ ท่องโด ท่องโด ท่องโด

– – – ด ด ด ด ด – – – ร ร ร ร ร
ห้องที่ 1 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องโด ห้องที่ 2 ท่องโด ท่องโด ท่องโด ท่องโด
ห้องที่ 3 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องเร ห้องที่ 4 ท่องเร ท่องเร ท่องเร ท่องเร

– – – ม ม ม ม ม – – – ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ
ห้องที่ 1 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องมี ห้องที่ 2 ท่องมี ท่องมี ท่องมี ท่องมี
ห้องที่ 3 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องฟา ห้องที่ 4 ท่องฟา ท่องฟา ท่องฟา ท่องฟา

– – – ซ ซ ซ ซ ซ – – – ล ล ล ล ล
ห้องที่ 1 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องซอล ห้องที่ 2 ท่องซอล ท่องซอล ท่องซอล ท่องซอล
ห้องที่ 3 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องลา ห้องที่ 4 ท่องลา ท่องลา ท่องลา ท่องลา

– – – ท ท ท ท ท – – – ดํ ดํ ดํ ดํ ดํ
ห้องที่ 1 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องที ห้องที่ 2 ท่องที ท่องที ท่องที ท่องที
ห้องที่ 3 ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ท่องโด ห้องที่ 4 ท่องโด ท่องโด ท่องโด ท่องโด

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " การอ่านโน้ตเพลงไทย "

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด